Przejdź do treści

Diagnoza i trening Neuroflow ATS

  • admin 

Jeśli Twoje dziecko zachowuje się tak, jakby źle słyszało, choć nie ma zdiagnozowanego niedosłuchu albo obserwujesz u niego problemy z prawidłowym rozumieniem mowy, mimo tego, że dobrze słyszy, to zdecyduj się na trening Neuroflow, który można prowadzić w domu. 

Najpierw kilka zdań o zaburzeniu. Występuje ono pomimo poprawnej budowy i dobrego funkcjonowania uszu. Przyczyną jest niewłaściwa współpraca narządu słuchu z mózgiem, który nieprawidłowo przetwarza dźwięki docierające do uszu. Mimo że dziecko ma prawidłowy słuch, przejawia problemy ze zrozumieniem tego, co słyszy i idą za tym problemy w życiu codziennym i w nauce. Tego typu zakłócenia określane są jako Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD).

Najważniejsze objawy – słyszy, a nie rozumie

Dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego przejawiają trudności ze skupieniem uwagi,  mają problemy w nauce pisania i czytania, w nauce języków obcych, popełniają wiele błędów ortograficznych, wykazują kłopoty ze rozumieniem mowy, gdy panuje szum, gwar lub hałas.

Dzieci takie mają kłopot ze zrozumieniem dłuższych poleceń ustnych i często proszą o powtórzenie pytania lub wypowiedzi, wyłączają się i sprawiają wrażenie nieobecnych. Mylą zbliżone dźwięki, przekręcają podobnie brzmiące wyrazy lub błędnie je wymawiają. W związku z tym mają trudności z podziałem tekstu na zdania i wyrazy, a słów na sylaby i głoski oraz ze scalaniem głosek i sylab w słowa, a wyrazów i zdań w tekst. Nie rozumieją czytanego przez siebie tekstu.

Objawów tego zaburzenia jest wiele. Przede wszystkim takie dzieci będą miały kłopoty ze skupieniem uwagi w klasie, gdzie jest wielu uczniów i jest pogłos, kiedy zawsze dochodzą, jakieś dźwięki z otoczenia. Mała podzielność uwagi będzie im uniemożliwiać słuchanie i robienie notatek równocześnie. Gubią się w toku lekcji i nie wiedzą co jest zadane do domu.

Niektóre dzieci bywają nadwrażliwe na dźwięki, drażni je hałas. Aby zrozumieć, co się dzieje w hałaśliwym otoczeniu, natężają uwagę, wkładają w tę czynność zbyt wiele wysiłku, co powoduje u nich niepokój, rozdrażnienie, zmęczenie, bóle głowy.

Z drugiej zaś strony dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą przejawiać zbyt niską wrażliwość na sygnały dźwiękowe. Znajdują się w stanie deprywacji akustycznej, z czym próbują sobie radzić używając podniesionego głosu, krzyków, wzniecając hałas stukaniem przedmiotami czy wsłuchując się w dźwięki wydawane przez urządzenia znajdujące się w pobliżu (wentylator, odkurzacz).

30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu

Charakterystyczne jest, że częstość występowania centralnych zaburzeń słuchu jest dwukrotnie większa u chłopców. Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.  

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu centralne zaburzenia słuchu mogą towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

Mikrouszkodzenia mózgu

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego wynikają z mikrouszkodzeń części mózgu odpowiedzialnych za interpretację bodźców akustycznych. Mikrouszkodzenia te mogą mieć różne źródła. W okresie prenatalnym negatywny wpływ mają m.in. infekcje wirusowe i intoksykacja alkoholem, tytoniem, środkami odurzającymi i lekami. Na powstawanie mikrouszkodzeń podczas porodu mają wpływ niedotlenienie i urazy mechaniczne i wysoki poziom bilirubiny po urodzeniu; w okresie postnatalnym długotrwałe wysiękowe zapalenia ucha środkowego prowadzące do niedosłuchu, przerost trzeciego migdałka i częste infekcje górnych dróg oddechowych.

Syndrom Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego można rozpoznać tylko u dzieci, które mieszczą się w normie intelektualnej i mają prawidłową czułość słuchu (tzn. nie mają niedosłuchu).

Diagnoza Neuroflow ATS (Aktywny Trening Słuchowy)

Jak przebiega internetowa diagnoza Neuroflow? Zawiera te same elementy składowe jak tradycyjna diagnoza, stosowana jest ta sama bateria testów diagnostycznych Neuroflow.

Diagnoza przebiega w kilku etapach, z których pierwszy to oczywiście rozmowa telefoniczna z diagnostą/providerem. Kolejnym etapem jest wypełnienie dokumentów i przesyłanie ich skanów diagnoście. Dalej badanie czułości słuchu za pomocą aplikacji „Badanie Słuchu”, jeśli dziecko nie miało wcześniej badanego słuchu oraz właściwe badanie za pomocą baterii znormalizowanych testów Neuroflow odpowiednich do przedziału wiekowego, w jakim znajduje się dziecko. Diagnoza kończy się omówieniem uzyskanych przez dziecko wyników i przesłaniem raportu z badania na adres rodzica. Cały proces odbywa się dzięki połączeniu Skype oraz połączeniu telefonicznemu równocześnie.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy i uzyskanych wyników tworzy się moduł treningowy składający się z 24 sesji, który znajduje się na platformie APD Medical. Rodzic otrzymuje do niego dostęp i sam z dzieckiem przeprowadza trening w domu on-line.

Indywidualny trening słuchowy

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Poprawia pamięć i uwagę słuchową.

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w taki sposób, aby zadanie nie było ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych dziecka, od wieku przedszkolnego do licealnego.

Aby oglądać spodziewane efekty sesje treningowe powinny odbywać się trzy razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 25 min. Pełny trening to przejście trzech modułów, a po każdym z nich przeprowadzenie diagnozy kontrolnej. Czas realizacji jednego modułu treningowego przy zakładanych trzech sesjach tygodniowo to 2 miesiące.

Serdecznie zapraszam na diagnozę Neuroflow ATS

Provider Neuroflow

Agnieszka Ambroziak

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 502 548 815

Tagi:

Terapia Neuroflow

Skuteczny sposób na problemy dziecka w nauce.